dijous, 18 de febrer de 2016

CESSIÓ IL·LEGAL / CESION ILEGAL

CESSIÓ IL·LEGAL


La cessió il·legal a Indra és el pa de cada dia.

Arran d'una denúncia interposada per la secció sindical de COBAS de Barcelona, ​​la Inspecció de Treball de la Seguretat Social ha determinat que a Indra hi ha una flagrant i contínua cessió il·legal de treballadors (llista d'empreses al final).

Què vol dir això? Bàsicament que tots els treballadors contractats per empreses externes (les nostres ben conegudes xarcuteres) estan realitzant les mateixes funcions que la resta de treballadors d'Indra, en els mateixos projectes, rebent ordres dels mateixos caps isón, a tots els efectes, treballadors d'Indra des que van començar a tenir relació amb l'empresa.

"Però si això és el normal en Consultoria, que et vagis a treballar a una empresa gran però et pagui la teva xarcutera (una misèria, normalment)". Diran moltes persones. Sí, el normal i IL·LEGAL.

Tal com recull la resolució de Inspecció només les Empreses de Treball Temporal poden realitzar "cessió" de treballadors de manera directa (el famós bodyshopping). Les nostres ben conegudes "consultores" estan actuant de forma il·legal, actuant com a mers intermediaris (posant així la maneta per darrere) per emportar-se calenteta bona part del sou que correspondria a un treballador contractat per Indra i facilitant així que la nostra (posi aquí la seva qualificatiu) empresa pugui desfer-se "dels que sobren" pel que fa a algun projecte que no els surt bé.

Això ja és greu en una situació "normal", sobretot perquè els treballadors subcontractats estan sempre en una situació d'incertesa ja que en qualsevol moment Indra decideix que ja no fan falta i passi-ho bé, busca't la vida a la teva xarcutera que rescindirà el teu contracte per obra i servei i te'n vas a l'atur.

Estant enmig d'aquest ERO fantàstic, que han signat els nostres benvolguts traïdors habituals, no mereix altre qualificatiu més querepugnant. L'empresa diu que sobrem treballadors, ens acomiaden, i tenen la barra de subcontractar (recalquem, de manera IL·LEGAL) més mà d'obra perquè els projectes es queden desatesos. Per a l'empresa acomiadar a la plantilla d'Indra està bé, però subcontractar pagant més i en pitjors condicions per al treballador, està molt millor.

De tota manera hi ha bones notícies per als companys subcontractats: basant-se tenint aquesta resolució tenen en safata elguanyar una denúncia per cessió il·legal i que se'ls reconegui que formen part de la plantilla d'Indra. Això implica que una equiparació de les condicions laborals a les de la resta de treballadors d'Indra Sistemes: augments salarials, formació, beneficis socials (programa reflex, pla equilibra per exemple), possibilitat de teletreball, etc. I tot això, mantenint l'antiguitat des que es va començar a treballar per Indra.

Company o companya, si formes part d'alguna d'aquestes empreses, ¡denúncia!

Llista d'empreses que practiquen cessió il·legal a Indra (segons resolució d'Inspecció):
 • APLICACIONES, COMUNICACIONES y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
 • BAPSYS CONSULTING, S.L.
 • CAST INFO, S.A.
 • AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.
 • HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS
 • INNOVATI SERVICIOS TECNOLOGICOS
 • ZEMSANIA DEVELOPMENT, S.L.U.
Si aquestes subcontractat/da i no formes part d'aquestes empreses, no et preocupis, també pots denunciar usant la mateixa resolució.

CESIÓN ILEGAL

La cesión ilegal en Indra es el pan de cada día.

A raíz de una denuncia interpuesta por la sección sindical de COBAS de Barcelona, la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha determinado que en Indra existe una flagrante y continua cesión ilegal de trabajadores (lista de empresas al final).

¿Qué quiere decir esto? Básicamente que todos los trabajadores contratados por empresas externas (nuestras bien conocidas charcuteras) están realizando las mismas funciones que el resto de trabajadores de Indra, en los mismos proyectos, recibiendo órdenes de los mismos jefes y son, a todos los efectos, trabajadores de Indra desde que comenzaron a tener relación con la empresa.

“Pero si esto es lo normal en Consultoría, que te vayas a trabajar a una empresa grande pero te pague tu charcutera (una miseria, normalmente)”. Dirán muchas personas. Sí, lo normal e ILEGAL.

Tal como recoge la resolución de Inspección solo las Empresas de Trabajo Temporal pueden realizar “cesión” de trabajadores de forma directa (el famoso bodyshopping). Nuestras bien conocidas “consultoras” están actuando de forma ilegal, actuando como meros intermediarios (poniendo así la manita por detrás) para llevarse calentita buena parte del sueldo que correspondería a un trabajador contratado por Indra y facilitando así que nuestra (ponga aquí su calificativo) empresa pueda deshacerse de “los que sobran” en cuanto algún proyecto les sale rana.

Esto ya es grave en una situación “normal”, sobre todo porque los trabajadores subcontratados están siempre en una situación de incertidumbre ya que en cualquier momento Indra decide que ya no hacen falta y adiós muy buenas, búscate la vida en tu charcutera que rescindirá tu contrato por obra y servicio y te vas al paro.

Estando en medio de ese ERE fantástico, que han firmado nuestros queridos traidores habituales, no merece otro calificativo más querepugnante. La empresa dice que sobramos trabajadores, nos despiden, y tienen la cara dura de subcontratar (recalcamos, de forma ILEGAL) más mano de obra porque los proyectos se quedan desatendidos. Para la empresa despedir a la plantilla de Indra está bien, pero subcontratar pagando más por ello y en peores condiciones para el trabajador, está mucho mejor.

De todas formas hay buenas noticias para los compañeros subcontratados: en base a esta resolución tienen en bandeja el ganar una denuncia por cesión ilegal y que se les reconozca que forman parte de la plantilla de Indra. Esto implica que una equiparación de las condiciones laborales a las del resto de trabajadores de Indra Sistemas: aumentos salariales, formación, beneficios sociales (programa reflex, plan equilibra), posibilidad de teletrabajo, etc. Y todo esto, manteniendo la antigüedad desde que se comenzó a trabajar para Indra.

Compañero o compañera, si formas parte de alguna de estas empresas, ¡denuncia!

Lista de empresas que practican cesión ilegal en Indra (según resolución de Inspección):
 • APLICACIONES, COMUNICACIONES y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
 • BAPSYS CONSULTING, S.L.
 • CAST INFO, S.A.
 • AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A.
 • HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS
 • INNOVATI SERVICIOS TECNOLOGICOS
 • ZEMSANIA DEVELOPMENT, S.L.U.
Si estás subcontratado/a y no formas parte de estas empresas, no te preocupes, también puedes denunciar usando la misma resolución.

dijous, 11 de febrer de 2016

Menjadors: Hi havia una vegada ... / Comedores: había una vez ...MENJADORS: HI HAVIA UNA VEGADA...


Aquest és el "ordre del dia" que està indicat en la convocatòria de la "reunió" sobre els menjadors celebrada el dia 11/2:

(1) Percentatges de representació de cada força sindical de cara a les següents reunions.
(2) Calendari de reunions.
(3) Anàlisi de l'estat de les denúncies formulades davant la Jurisdicció Social.
(4) Perímetre d'afectació del problema: centres afectats.
(5) Diferents opcions de solució que hauria de valorar l'empresa.

 
Doncs bé, només us podem donar males notícies, perquè el que avui hem viscut únicament es pot qualificar com un paperot.

Només començar, relacions laborals s'ha dirigit als delegats de CGT allà presents, preguntant-nos si demanarem disculpes públiques pel correu que CGT va enviar la 15/12. És un fet sorprenent perquè en la convocatòria no constava com a punt d'ordre del dia, sinó com una demanda per part de la direcció. CGT ha fet constar que contestarà quan i com consideri oportú sobre la base del mandat dels seus afiliats.

Tot seguit comença l'espectacle. Com si ho haguessin preparat el dia anterior, CCOO Metall demana la paraula i sol·licita un recés de 5 minuts perquè els signants puguin tractar aquest tema. Aquests cinc minuts es converteixen en pràcticament una hora. Una hora durant la qual, en comptes d'estar parlant de com resoldre el tema dels menjadors, que és el que creiem que hauria d'interessar a tots, intenten convèncer la resta de seccions perquè abandonin la reunió. En qualsevol cas, els que ens hem quedat a la reunió no perdem el temps i intentem mantenir una xerrada més fructuosa amb relacions laborals.

D'aquesta xerrada queda clar que la voluntat de l'empresa és muntar una comissió on es delegui la negociació de tots els centres, ja que consideren que és molt més pràctic i eficaç per a ells. Per part de CGT es comenta que estem en contra de la delegació i que la negociació s'ha de fer per centre, ja que són els treballadors de cada centre qui han de decidir què fer amb els menjadors.

Al cap d'una estona entra la resta de la RLT i continua el xou. Una per una, les seccions sindicals de CCOO, UGT, USO i STC es lamenten de l'actitud de CGT i se'n van. En canvi, CCOO i UGT Indra Software Labs es queden a negociar, així com Co.Bas i ELA i un representant d'UGT de Barakaldo.

Amb aquest panorama, l'empresa torna a requerir una disculpa pública de la CGT. Veient l'actitud de l'empresa, no ens ha quedat més remei que denunciar que tot aquest procés és una farsa l'únic objectiu és dilatar en el temps l'obtenció d'un dret que tenim tots els treballadors: els menjadors. Aquesta reunió no era el lloc ni el dia per parlar d'una disputa per la qual poc interès havien mostrat fins aquest dia.

Com a conclusió d'aquests fets, ha quedat clar que ni la direcció ni la majoria de la representació legal dels treballadors estan per fer complir el que marca la llei pel que fa als menjadors. És per això que CGT es reforça en la idea que no hi haurà una negociació real a menys que es tingui una sentència que l'obligui. O el centre denúncia o es queda sense menjador.

CGT seguirà informant puntual i transparentment malgrat els actes de pressió rebuts.
COMEDORES: HABÍA UNA VEZ...


Este es el “orden del día” que estaba indicado en la convocatoria de la “reunión” sobre los comedores celebrada el día 11/2:
(1) Porcentajes de representación de cada fuerza sindical de cara a las siguientes reuniones.
(2) Calendario de reuniones.
(3) Análisis del estado de las denuncias formuladas ante la Jurisdicción Social.
(4) Perímetro de afectación del problema: centros afectados.
(5) Diferentes opciones de solución que debería valorar la empresa.
 
Pues bien, solo os podemos dar malas noticias, porque lo que hoy hemos vivido únicamente se puede calificar como un paripé.

Nada más empezar, relaciones laborales se ha dirigido a los delegados de CGT allí presentes, preguntándonos si vamos a pedir disculpas públicas por el correo que CGT mandó el 15/12. Es un hecho sorprendente porque en la convocatoria no constaba como punto de orden del día, sino como una demanda por parte de la dirección. CGT ha hecho constar que contestará cuando y como considere oportuno en base al mandato de sus afiliados.

Acto seguido empieza el espectáculo. Como si lo hubiesen preparado el día anterior, CCOO Metal pide la palabra y solicita un receso de 5 minutos para que los firmantes puedan tratar este tema. Esos cinco minutos se convierten en prácticamente una hora. Una hora durante la que, en vez de estar hablando de cómo resolver el tema de los comedores, que es lo que creemos que debería interesarnos a todos, intentan convencer al resto de secciones para que abandonen la reunión. En cualquier caso, los que nos hemos quedado en la reunión no perdemos el tiempo e intentamos mantener una charla más fructuosa con relaciones laborales.

De esta charla queda claro que la voluntad de la empresa es montar una comisión donde se delegue la negociación de todos los centros, ya que consideran que es mucho más práctico y eficaz para ellos. Por parte de CGT se comenta que estamos en contra de la delegación y que la negociación debe hacerse por centro, ya que son los trabajadores de cada centro los que han de decidir qué hacemos con los comedores.

Al rato entra el resto de la RLT y continúa el show. Una por una, las secciones sindicales de CCOO, UGT, USO y STC se lamentan de la actitud de CGT y se van. En cambio, CCOO y UGT Indra Software Labs se quedan a negociar, así como Co.Bas y ELA y un representante de UGT de Barakaldo.

Con este panorama, la empresa vuelve a requerir una disculpa pública de la CGT. Viendo la actitud de la empresa, no nos ha quedado más remedio que denunciar que todo este proceso es una farsa cuyo único objetivo es dilatar en el tiempo la obtención de un derecho que tenemos todos los trabajadores: los comedores. Esta reunión no era el lugar ni el día para hablar de una disputa por la que poco interés habían mostrado hasta este día.

Como conclusión de estos hechos, ha quedado claro que ni la dirección ni la mayoría de la representación legal de los trabajadores están por la labor de hacer cumplir lo que marca la ley respecto a los comedores. Es por ello que CGT se refuerza en la idea de que no va a haber una negociación real a menos que se tenga una sentencia que obligue a ello. O el centro denuncia o se queda sin comedor.

CGT seguirá informando puntual y transparentemente a pesar de los actos de presión recibidos.

dimarts, 9 de febrer de 2016

Tanquem aquest ERO / Cerremos este ERE

TANQUEM AQUEST ERO


Quan la direcció d'aquesta empresa va plantejar aquest ERO, el va fonamentar en què sobraven treballadors. Ara, davant els centenars de companys que s'estan anant cada mes, la direcció ha donat ordre de repartir primes de milers d'euros perquè alguns treballadors signin un compromís de permanència.

Això demostra un fet; no som els treballadors el problema!

Però fins i tot amb aquestes mesures per part de la direcció cada dia som menys. Els projectes van més ofegats, perdem clients, perdem projectes i minva el valor de l'empresa: nosaltres.

Amb l'objectiu de solucionar aquest gran problema, el passat 18/1, CGT va proposar a la direcció de l'empresa i als sindicats signants de l'ERO, una reunió. El seu objectiu era tancar anticipadament aquest ERO. Això ens permetria començar una nova etapa de contractació i millora de les condicions laborals; una nova etapa de creixement.

Però la resposta ha estat el silenci. Ni la direcció ni els sindicats signants han respost a aquesta iniciativa. No podem entendre aquesta falta d'interès per solucionar un problema que no hem generat els treballadors i que tant de mal ens està fent a tots.

És per això que volem començar una campanya de pressió perquè recapacitin i s'avinguin a seure per tancar aquest ERO innecessari i injust, començant perquè cadascun de nosaltres enviï el següent correu (en castellà perquè ho rebran a tot l'estat):

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Para: afuentef@indra.es; alucena@indra.es; mdsarrion@indra.es; ccooindra@servicios.ccoo.es; indra_sistemas_ugt@fesestatal.org; stc.indra@sindicatostc.org; usoalcobendas@telefonica.net; comunicacion@industria.ccoo.es;imagenmadrid@mca.ugt.org;industria@uso-madrid.es;cee@sindicatostc.org
CC: cgtindrasistemas@gmail.com; sec.sindical@cobasindra.org


A la atención de RRLL:
Sarrión Martínez, María Dolores
De La Fuente Fernández, Antonio
Lucena Fernández, Alejandro

Sindicatos firmantes:
CCOO
UGT
USO
STC:

Sindicatos NO firmantes:
CGT
Cobas

Como trabajador de Indra, y principal afectado de la situación que estamos viviendo, solicito una reunión entre la empresa y todos los representantes legales de los trabajadores, cuyo objetivo sea cerrar este ERE lo antes posible para poder iniciar una nueva etapa de crecimiento y mejoras laborales.CERREMOS ESTE ERE

Cuando la dirección de esta empresa planteó este ERE, lo fundamentó en que sobraban trabajadores. Ahora, ante los cientos de compañeros que se están yendo cada mes, la dirección ha dado orden de repartir primas de miles de euros para que algunos trabajadores firmen un compromiso de permanencia.

Esto demuestra un hecho; no somos los trabajadores el problema!

Pero incluso con estas medidas por parte de la dirección cada día somos menos. Los proyectos van más ahogados, perdemos clientes, perdemos proyectos y mengua el valor de la empresa: nosotros.

Con el objetivo de solucionar este gran problema, el pasado 18/1, CGT propuso a la dirección de la empresa y a los sindicatos firmantes del ERE, una reunión. Cuyo objetivo era cerrar anticipadamente este ERE. Esto nos permitiría empezar una nueva etapa de contratación y mejora de las condiciones laborales; una nueva etapa de crecimiento.

Pero la respuesta ha sido el silencio. Ni la dirección ni los sindicatos firmantes han respondido a esta iniciativa. No podemos entender esta falta de interés por solucionar un problema que no hemos generado los trabajadores y que tanto daño nos está haciendo a todos.

Es por ello que queremos empezar una campaña de presión para que recapaciten y se avengan a sentarse para cerrar este ERE innecesario e injusto, empezando porque cada uno de nosotros envíe el siguiente correo:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Para: afuentef@indra.es; alucena@indra.es; mdsarrion@indra.es; ccooindra@servicios.ccoo.es; indra_sistemas_ugt@fesestatal.org; stc.indra@sindicatostc.org; usoalcobendas@telefonica.net; comunicacion@industria.ccoo.es;imagenmadrid@mca.ugt.org;industria@uso-madrid.es;cee@sindicatostc.org
CC: cgtindrasistemas@gmail.com; sec.sindical@cobasindra.org


A la atención de RRLL:
Sarrión Martínez, María Dolores
De La Fuente Fernández, Antonio
Lucena Fernández, Alejandro

Sindicatos firmantes:
CCOO
UGT
USO
STC:

Sindicatos NO firmantes:
CGT
Cobas

Como trabajador de Indra, y principal afectado de la situación que estamos viviendo, solicito una reunión entre la empresa y todos los representantes legales de los trabajadores, cuyo objetivo sea cerrar este ERE lo antes posible para poder iniciar una nueva etapa de crecimiento y mejoras laborales.

dijous, 4 de febrer de 2016

ESTALVIA EN LES MENJADES!!!

ESTALVIA EN LES MENJADES!!!

L'empresa està obligada per llei a disposar d'un menjador amb servei de menjar amb preus molt reduïts per als empleats.

Per informar-vos i debatre tots els aspectes i alternatives relacionades, així com la mínima però necessària implicació dels treballadors que es necessitarà, se us convoca a una ASSEMBLEA INFORMATIVA DE TREBALLADORS.
El proper dijous dia 4 de febrer a la sala Atenea a les 13:30h.

¡¡¡ AHORRA EN LAS COMIDAS !!!

La empresa está obligada por Ley a disponer de un comedor con servicio de comida con precios muy reducidos para los empleados.

Para informaros y debatir todos los aspectos y alternativas relacionadas, así como la mínima pero necesaria implicación de los trabajadores que se va a necesitar, se os convoca a una ASAMBLEA INFORMATIVA DE TRABAJADORES.

El próximo jueves día 4 de febrero en la sala Atenea a las 13:30h.