divendres, 11 de març de 2016

ACTA ASSEMBLEA MENJADORS 17/02


Després de la assemblea del 17 de febrer s'adjunta la corresponent acta.

En resum, es van tractar els següents punts:
 • Emplenar el full amb el teu nom no et compromet a res que no vulguis realitzar.
 • A partir d'una petita inversió per posar la demanda, es pot aconseguir un menú complet per uns 2-3 euros.
 • Un cop conegut el preu de la demanda i advocat -uns dos mesos- es recaptaran els fons. Si hi hagués sobrant, es retornarà escrupolosament als seus propietaris.
 • Es recorda que els treballadors desplaçats també tenen dret a cobrar dietes.

Pots veure l'acta completa en aquest enllaç.

S'estan consultant més advocats per tenir diversos pressupostos. Qui vulgui pot realitzar les seves consultes i aportar els seus propis pressupostos, tots es tindran en consideració.

  ACTA ASAMBLEA COMEDORES 17/02

  Tras la asamblea del pasado 17 de febrero se adjunta la correspondiente acta.

  En resumen, se trataron los siguientes puntos:
  • Cumplimentar la hoja con tu nombre no te compromete a nada que no quieras realizar.
  • A partir de una pequeña inversión para poner la demanda, se puede conseguir un menú completo por unos 2-3 euros.
  • Una vez conocido el precio de la demanda y abogado -unos dos meses- se recaudarán los fondos. Si hubiera sobrante, se devolverá escrupulosamente a sus dueños.
  • Se recuerda que los trabajadores desplazados también tienen derecho a cobrar dietas.

  Puedes ver el acta completa en este enlace.

  Se están consultando más abogados para tener varios presupuestos. Quien quiera puede realizar sus consultas y aportar sus propios presupuestos, todos se tendrán en consideración.

  dilluns, 7 de març de 2016

  8 de març: treballant juntes per la revolució / 8 de marzo: trabajando juntas por la revolución

  8 de març: treballant juntes per la revolució

   
  El dia Internacional de la Dona Treballadora neix de la situació d’explotació laboral, de l’abús, de la situació de precarietat d’unes dones valentes que, es van plantar per dir, PROU! (Podeu llegir la història dels orígens del 8 de març a:http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/origens_8m_cgtcat.pdf)
  Cada 8 de març commemorem el Dia de les Dones Treballadores i totes les reivindicacions legítimes, històriques i actuals, contra el patriarcat i el sistema capitalista.
  Des de la CGT, denunciem les situacions de doble discriminació que patim les dones, una com a classe treballadora (ja sigui remunerada o no, a través dels treballs reproductius i de cura) i una altra com a dones. Les successives "crisis" econòmiques, en què ens situen periòdicament la classe dominant polític-financera, segueixen mantenint un sistema social, polític i econòmic de progressiva desprotecció i precarització cap a les persones que desenvolupen la major part de les tasques productives i reproductives del país i cap a les persones que no poden treballar, mentre que incrementa l’escletxa salarial a favor dels equips directius, juntes d’accionistes i altres atracadors i corruptes que, des de la política, la patronal i les institucions públiques i privades, saquegen el país.
  I així, any rere any, ens trobem novament resistint a les agressions brutals de la mateixa política neoliberal contra la classe treballadora en general, però que pega més fort en nosaltres, les dones, marginant-nos en treballs precaris, amb pitjors sous que els homes, major temporalitat en els contractes, en els quals se’ns reclama completa disponibilitat per jornades parcials, contractes per hores, exigint-nos una sobrequalificació, qüestionant la nostra professionalitat si volem compatibilitzar-la amb un projecte de maternitat, engrossint les llistes de l’atur o treballant en condicions d’esclaves a l’agricultura, en fàbriques, hostaleria, falses autònomes, serveis públics, professores interines, sanitàries i un llarg etc.
  No ens acomodem encara que ens auguren temps de canvi. En el moviment llibertari hem après que les transformacions socials que volem no vindran de la mà del món polític, sinó de la consciència i mobilització social. Si les dones no lluitem pels nostres drets, ningú ho farà per nosaltres.
  Utilitzant vells discursos recurrents, s’afirma que el nostre benestar depèn del "clima polític" de l’"estabilitat institucional". Estructures del capitalisme que només persegueixen la perpetuació de l’estatus dels seus privilegis a costa de la submissió i l’explotació de les altres. No obstant això, nosaltres tenim altres interessos oposats a aquests actors que volen imposar les condicions de les nostres vides.
  Companyes, el poc que s’està avançant està sent fruit exclusivament de la lluita sindical i social alternativa que tenim oberta contra aquest patriarcat que, mitjançant el masclisme, perpetua la desigualtat en tots els ordres de la vida.
  Ja que la nostra vida i dignitat és l’únic que posseïm, anem a defensar-les, lluitant. Organitzades construirem el nostre destí mitjançant la nostra pròpia acció davant els gestors de l’estat capitalista.
  Si ningú treballa per tu, que ningú decideixi per tu.
  TREBALLANT JUNTES PER LA NOSTRA REVOLUCIÓ
  VISCA EL 8 DE MARÇ: DIA DE LA DONA TREBALLADORA!
  8 de març de 2016
  Secretariat Permanent de la CGT Catalunya
  Dones Llibertàries

  8 de marzo: trabajando juntas por la revolución

  El día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de la situación de explotación laboral, del abuso, de la situación de precariedad de unas mujeres valientes que se plantaron para decir ¡BASTA! (Puedes leer la historia de los orígenes del 8 de marzo en: http: //cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/origens_8m_cgtcat.pdf)

  Cada 8 de marzo conmemoramos el Día de las Mujeres Trabajadoras y todas las reivindicaciones legítimas, históricas y actuales, contra el patriarcado y el sistema capitalista.

  Desde la CGT, denunciamos las situaciones de doble discriminación que sufrimos las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea remunerado o no, a través de los trabajos reproductivos y de cuidado) y otra como mujeres. Las sucesivas "crisis" económicas, en que nos sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera, siguen manteniendo un sistema social, político y económico de progresiva desprotección y precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas productivas y reproductivas del país y hacia las personas que no pueden trabajar, mientras que incrementa la brecha salarial a favor de los equipos directivos, juntas de accionistas y otros atracadores y corruptos que, desde la política, la patronal y las instituciones públicas y privadas, saquean el país.

  Y así, año tras año, nos encontramos nuevamente resistiendo a las agresiones brutales de la misma política neoliberal contra la clase trabajadora en general, pero que pega más fuerte en nosotros, las mujeres, marginando en trabajos precarios, con peores sueldos que los hombres, mayor temporalidad en los contratos, en los que se nos reclama completa disponibilidad para jornadas parciales, contratos por horas, exigiéndonos una sobrecualificación, cuestionando nuestra profesionalidad si queremos compatibilizarla con un proyecto de maternidad, engrosando las listas del paro o trabajando en condiciones de esclavas a la agricultura, en fábricas, hostelería, falsas autónomas, servicios públicos, profesoras interinas, sanitarias y un largo etc.

  No nos acomodamos aunque nos auguran tiempos de cambio. En el movimiento libertario hemos aprendido que las transformaciones sociales que queremos no vendrán de la mano del mundo político, sino de la conciencia y movilización social. Si las mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros.

  Utilizando viejos discursos recurrentes, se afirma que nuestro bienestar depende del "clima político" de la "estabilidad institucional". Estructuras del capitalismo que sólo persiguen la perpetuación del status de sus privilegios a costa del sometimiento y la explotación de las otras. Sin embargo, nosotros tenemos otros intereses opuestos a estos actores que quieren imponer las condiciones de nuestras vidas.

  Compañeras, lo poco que se está avanzando está siendo fruto exclusivamente de la lucha sindical y social alternativa que tenemos abierta contra este patriarcado que, mediante el machismo, perpetúa la desigualdad en todos los órdenes de la vida.

  Ya que nuestra vida y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defenderlas, luchando. Organizadas construiremos nuestro destino mediante nuestra propia acción ante los gestores del estado capitalista.

  Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.

  TRABAJANDO JUNTAS POR NUESTRA REVOLUCIÓN

  ¡VIVA EL 8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA!


  8 de marzo de 2016

  Secretariado Permanente de la CGT
  Mujeres Libertarias